Articles

 การชำระเงินและการต่ออายุบริการ

ข้อตกลงการชำระเงิน...

 ขอบเขตการให้บริการ Web Hosting

- มีบริการติดตั้ง SSL Certificates ให้กับเว็บไซต์ฟรี เพื่อให้สามารถเรียกชมเว็บได้แบบ https- ระบบ...

 นโยบายการรับประกันความพอใจคืนเงินใน 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานบริการไม่พึงพอใจต่อการใช้งานและต้องการยกเลิกการใช้งานและต้องการให้ทาง...

 นโยบายการสำรองข้อมูลของบริการ Web Hosting

Plathong.NET มีนโยบายในการสำรองข้อมูลของบริการ Web Hosting ดังนี้ 1....

 นโยบายการให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามทางเทคนิค

ปลาทองดอทเน็ต...

 ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ

ข้อความต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ...