นโยบายการรับประกันความพอใจคืนเงินใน 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานบริการไม่พึงพอใจต่อการใช้งานและต้องการยกเลิกการใช้งาน และต้องการให้ทาง Plathong.NET ทำการคืนเงินค่าบริการให้ ทางเรายินดีคืนเงินค่าบริการให้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
1. บริการนั้น ๆ เป็นบริการที่มีรอบการชำระตั้งแต่รายสามเดือนเป็นต้นไป
2. บริการนั้น ๆ เป็นบริการที่เปิดใช้งานมาเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน (นับจากวันที่เปิดใช้งาน - วันที่แจ้งยกเลิก)
3. บริการนั้นๆ เป็นบริการที่ไม่ได้ถูกยกเลิกการใช้งานจากทีมงาน Plathong.NET อันเนื่องมาจากละเมิดข้อตกลงการใช้งานใด ๆ
4. ค่าบริการโดเมนเนมไม่สามารถทำการคืนเงินให้ได้เนื่องจากโดเมนเนมที่จดทะเบียนแล้วถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน  (สามารถโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการอื่นได้)
5. ในกรณีที่บริการที่ต้องการให้คืนเงินเป็นบริการที่แถมโดเมนเนม ทาง Plathong.NET จะทำการหักค่าโดเมนเนมออก ก่อนทำการคืนเงิน

การคืนเงินค่าบริการ ทางทีมงานจะทำการคืนยอดเงินโดยการเติมยอดเงินกลับเข้าสู่ระบบสมาชิกหลังจากได้ทำการระงับหรือยกเลิกการใช้งานนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำไปสั่งซื้อบริการอื่น ๆ ได้ตามปกติ

** ค่าบริการที่ทางผู้ใช้งานบริการได้ทำการโอนหรือเติมเข้ามาในระบบ ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี นอกจากการคืนกลับเป็นเครดิตในระบบเพื่อการสั่งซื้อบริการอื่น ๆ ต่อไป **
  • 52 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการทั้งหมด

ข้อความต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ...

นโยบายการให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามทางเทคนิค

ปลาทองดอทเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิคกับผู้ใช้บริการเฉพาะที่เป็นบริการของ...

ขอบเขตการให้บริการ Web Hosting และการสำรองข้อมูล

Plathong.NET ให้ความสำคัญกับการข้อมูลของเว็บไซต์ทุก ๆ บัญชี โดยเรามีขอบเขตการให้บริการดังนี้-...

การชำระค่าบริการผ่าน QR Payment

เพิ่มช่องทางการชำระผ่าน QR Payment ให้คุณสแกนด้วย Application ของธนาคารและทำการชำระ Invoice...