การชำระเงินและการต่ออายุบริการ

ข้อตกลงการชำระเงิน
บริการทุกอย่างที่เปิดให้ใช้บริการนั้นเป็นบริการที่ต้องชำระค่าบริการก่อนการเปิดใช้งาน (Pre-Paid) เพราะฉะนั้นหากผู้ใช้บริการสมัครใช้งานแล้วจำเป็นต้องทำการชำระค่าบริการก่อนทุกครั้ง ในการชำระเงินกับผู้ให้บริการนั้นไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือการโอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางอื่น ๆ หลังจากชำระแล้วผู้ใช้บริการต้องทำการแจ้งชำระค่าบริการผ่านฟอร์มแจ้งชำระค่าบริการในหน้าเว็บทุกครั้ง  (ยกเว้นการชำระผ่าน Paypal, Line Pay หรือ บัตรเครดิต) และผู้ให้บริการจะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการตรวจสอบยอดการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหากชำระด้วยเช็คเงินสด จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็คถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากที่มีการตรวจสอบการชำระเงินแล้วทางผู้ให้บริการจะส่ง E-mail กลับไปยืนยัน โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการชำระไว้ทุกครั้ง

ข้อตกลงการต่ออายุบริการ
เมื่อผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการและชำระค่าบริการในงวดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเมื่อครบกำหนดชำระค่าบริการ ทางผู้ให้บริการจะการมีส่งอีเมล์ไปแจ้งก่อนล่วงหน้า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่ต้องทำการตรวจสอบอีเมล์ และทำการชำระค่าบริการก่อนวันหมดอายุ หากผู้ใช้บริการไม่ทำการชำระค่าบริการและแจ้งชำระภายในวันที่สิ้นสุดการใช้งาน ทางผู้ให้บริการจะทำการระงับการใช้งาน และหากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานบริการนั้น ๆ หลังจากมีการระงับการใช้งานไปแล้ว ผู้ให้บริการจะคิดอัตราค่าบริการตามอัตรา ณ ช่วงเวลานั้น ไม่สามารถใช้อัตราค่าบริการตามราคาเดิมได้

ข้อตกลงการต่ออายุบริการโดเมนเนม
สำหรับบริการโดเมนเนม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ต่ออายุ 7 วันก่อนหมดอายุ หากแจ้งหลังจากนั้นและโดเมนเนมหมดอายุการใช้งานลง ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น การต่ออายุโดเมนเนมจะนับรอบวันเริ่มต้นในวันที่ได้ทำการจดโดเมนเนมเท่านั้น ถึงแม้ว่าในรอบปีถัดไปผู้ใช้บริการได้ต่ออายุหลังจากวันหมดอายุไปแล้ว ระยะเวลาในการต่ออายุในราคาปกติสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 วันหลังจากหมดอายุแล้วเท่านั้น โดยหลังจากหมดอายุเกิน 30 จะอยู่ในช่วง Redemption ซึ่งจะไม่สามารถต่ออายุได้ต้องทำการ Restore ด้วยราคาที่สูงกว่าปกติ การต่ออายุบริการ Web Hosting ที่แถมโดเมนเนม จะนับวันใช้งานตามรอบบิลของโดเมนเนมเท่านั้น
  • 2 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการทั้งหมด

ข้อความต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ...

นโยบายการรับประกันความพอใจคืนเงินใน 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานบริการไม่พึงพอใจต่อการใช้งานและต้องการยกเลิกการใช้งาน และต้องการให้ทาง...

นโยบายการให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามทางเทคนิค

ปลาทองดอทเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิคกับผู้ใช้บริการเฉพาะที่เป็นบริการของ...

ขอบเขตการให้บริการ Web Hosting และการสำรองข้อมูล

Plathong.NET ให้ความสำคัญกับการข้อมูลของเว็บไซต์ทุก ๆ บัญชี โดยเรามีขอบเขตการให้บริการดังนี้-...

การชำระค่าบริการผ่าน QR Code Payment

เพิ่มช่องทางการชำระผ่าน PromptPay QRCODE ให้คุณสแกนด้วย Application ของธนาคารและทำการชำระ Invoice...