เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม.co.th

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .CO.TH

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง, คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  1. หนังสือรับรองบริษัท
   หรือ ใบ ทค.0401, ใบพค.0401 (ทะเบียนการค้า)
   หรือ ใบภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่สอง, คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

 1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย
  1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

โดยผู้ใช้บริการที่ต้องการจดโดเมนเนม .CO.TH ต้องส่งไฟล์เอกสารให้กับทางเราเพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติโดเมนเนม
ที่มา : http://thnic.co.th

 • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม ac.th

โดเมนเนม ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้...

การย้ายโดเมนเนม .th มาใช้บริการกับ Plathong.NET

ในกรณีที่หน่วยงานต้องการย้ายโดเมนเนม .th (ซึ่งจดทะเบียนไว้กับผู้ใช้บริการรายอื่น)...

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม go.th

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .GO.TH คือ...

วงจรของโดเมนเนม (Domain Name Life Cycle)

Domain Name Life Cycle วงจรของโดเมนเนม ที่เจ้าของเว็บไซต์และเจ้าของโดเมนเนมควรทราบเอาไว้...