เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม ac.th

โดเมนเนม ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้นโดยขั้นตอนการจดโด เมนเนม ac.th ต้องแนบหลักฐาน 2 อย่างด้วยกันคือ

1. หนังสือรับรองการจดโดเมนเนม ที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา

2.ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนหรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งสถาบันการศึกษานั้น ๆ

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสารที่สามารถใช้งานได้ 

หนังสือรับรองการจดโดเมนเนม

 โดยผู้ใช้บริการที่ต้องการจดโดเมนเนม .AC.TH ต้องส่งไฟล์เอกสารให้กับทางเราเพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติโดเมนเนม

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม.co.th

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .CO.TH...

การย้ายโดเมนเนม .th มาใช้บริการกับ Plathong.NET

ในกรณีที่หน่วยงานต้องการย้ายโดเมนเนม .th (ซึ่งจดทะเบียนไว้กับผู้ใช้บริการรายอื่น)...

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม go.th

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .GO.TH คือ...

วงจรของโดเมนเนม (Domain Name Life Cycle)

Domain Name Life Cycle วงจรของโดเมนเนม ที่เจ้าของเว็บไซต์และเจ้าของโดเมนเนมควรทราบเอาไว้...