Articoli

 การชำระค่าบริการผ่าน QR Payment

เพิ่มช่องทางการชำระผ่าน QR Payment ให้คุณสแกนด้วย Application ของธนาคารและทำการชำระ Invoice...

 การชำระเงินและการต่ออายุบริการ

ข้อตกลงการชำระเงิน...

 ขอบเขตการให้บริการ Web Hosting และการสำรองข้อมูล

Plathong.NET ให้ความสำคัญกับการข้อมูลของเว็บไซต์ทุก ๆ บัญชี โดยเรามีขอบเขตการให้บริการดังนี้-...

 นโยบายการรับประกันความพอใจคืนเงินใน 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานบริการไม่พึงพอใจต่อการใช้งานและต้องการยกเลิกการใช้งาน และต้องการให้ทาง...

 นโยบายการให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามทางเทคนิค

ปลาทองดอทเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิคกับผู้ใช้บริการเฉพาะที่เป็นบริการของ...

 ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการทั้งหมด

ข้อความต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ข้อตกลงการใช้งานและขอบเขตการให้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ...